Thema's

Ouderenmishandeling

Welke vormen van ouderenmishandeling zijn er?

Een specifiek probleem bij ouderen is mishandeling. Het gaat dan om lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing, financiële of materiële uitbuiting, seksueel misbruik of schending van rechten.

Wat zijn signalen van ouderenmishandeling?

Signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen, zijn bijvoorbeeld zichtbaar letsel, een overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking en schichtig of teruggetrokken gedrag.

Wat kan ik doen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling in huiselijke kring kunt u melden bij het Veilig thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Het slachtoffer kan dit zelf doen, maar bijvoorbeeld ook een mantelzorger of een familielid. Ook omstanders, plegers en professionals zoals verplegers en huisartsen kunnen hulp en informatie krijgen bij het steunpunt.

Wat is financiële uitbuiting?

Ouderen zijn vaak deels of volledig afhankelijk van anderen en daardoor kwetsbaar voor allerlei vormen, van misbruik, zoals bijvoorbeeld financiële uitbuiting. Naar schatting 30.000 ouderen (65+) zijn jaarlijks het slachtoffer van financiële uitbuiting. Aangenomen wordt dat het feitelijke aantal hoger ligt. Voorbeelden zijn het wegnemen van geld, sieraden en goederen, maar ook extra pinnen met de bankpas van de oudere.

Wat kan ik doen om schade bij financiële uitbuiting te beperken?

Om te voorkomen dat er grote bedragen van uw bank- of girorekening gehaald kunnen worden, is het verstandig om geld dat niet direct nodig is, van uw lopende rekening over te boeken naar een spaarrekening. Als u daarnaast via uw bank zorgt dat u niet onnodig (veel) ‘rood’ kunt staan op uw lopende rekening, voorkomt u ook dat anderen grote bedragen van uw rekening kunnen halen.

Eenzaamheid

Wat doet het Ouderenfonds tegen eenzaamheid?

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Dit doen we door het organiseren van verschillende uitjes. Zo kunt u een dagje mee naar het strand of een voorstelling, of gewoon even gezellig met andere ouderen boodschappen doen met de BoodschappenPlusBus.

Pesten

Wat kan ik doen om pesten tegen gaan?

Een belangrijke reden voor mensen om zich eenzaam of alleen te voelen, is wanneer iemand niet, of niet volledig zichzelf kan zijn. Bijvoorbeeld uit angst voor roddels of negatieve reacties. Het Nationaal Ouderenfonds vraagt aandacht voor pesten onder ouderen.

Wat is pesten?

Pesten kan allerlei vormen aannemen. Van het bezet houden van een stoel of een doorgang blokkeren tot roddelen en naroepen. Wanneer pestgedrag langer aanhoudt, kunnen mensen last krijgen van onzekerheid en machteloosheid en het gevoel buitengesloten te worden.

Wat doet het Ouderenfonds tegen pesten?

Op basis van gesprekken heeft het Ouderenfonds heeft een Pestenprotocol opgesteld. Hierin zijn tips te vinden over het bespreekbaar maken van pesten. Zo kunnen ouderen samen met verzorgenden en hun directe omgeving tot een oplossing komen, en het pesten aanpakken en voorkomen.

Seksuele diversiteit

Wat kan ik doen voor LHBT ouderen?

Maak seksuele diversiteit bespreekbaar, ook met mensen die hier misschien moeite mee hebben. De acceptatie van verschil begint met het starten van de dialoog. Neem misverstanden en stereotypen weg door concrete informatie te geven.

Menukaart

Wilt u seksuele diversiteit onder de aandacht brengen met een activiteit? Wilt u meer lezen of zien over dit onderwerp? Op deze menukaart een aantal mogelijkheden, zoals een filmvertoning, theaterstuk en lesmateriaal.

Uit het leven gegrepen

Harry van Miltenburg (65) komt uit een harmonieus en katholiek gezin. Als eerste uit een gezin met 8 kinderen, ging hij uit huis om te beginnen aan zijn verpleegopleiding.

Tips en informatie voor (LHBT) ouderen

Wat kunt zelf u doen? Tips en informatie voor (LHBT) ouderen.

Tiplijst voor zorgorganisaties

Tips voor organisaties in zorg en welzijn om een steentje bij te dragen aan de acceptatie van seksuele diversiteit binnen de ouderenzorg.

Tiplijst voor professionals

Tips voor medewerkers en vrijwilligers om een steentje bij te dragen aan de acceptatie van seksuele diversiteit binnen de ouderenzorg.

Tips voor opleidingen en docenten

Wat kunt u doen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken? Tips voor docenten en opleidingen.

Spreken over levenseinde

Ik moet met de arts praten over de behandeling. Waar kan ik advies vinden?

De KNMG heeft in samenwerking met een aantal patiënten- en ouderenorganisaties een brochure gemaakt. Deze handreiking helpt om met uw arts te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. Deze is gratis te downloaden.

Wat kan ik regelen voor mijn uitvaart?

Grotendeels mag u zelf bepalen hoe u uw afscheid regelt. U kunt uw wensen vastleggen met een verklaring. Op de website van de rijksoverheid staat de beknopte informatie.
Op de website Uitvaart.nl staan onder het tabblad Infotheek heel veel onderwerpen uitgewerkt.

Wat gebeurt er als er geen nabestaanden zijn?

Als er helemaal niets geregeld is, neemt de burgemeester van de woonplaats van de overleden het regelen van een begrafenis op zich. Hij zal dit overdragen aan de medewerkers van de Sociale Dienst. Zij zorgen voor een eenvoudige plechtigheid. De kosten worden op de erfenis verhaald.

Indien u zelf een en ander wilt regelen, dan hebt u een executeur nodig. Deze moet per testament benoemd worden. U kunt iemand uit uw naaste omgeving vragen. Als u niemand kent die dit zou kunnen of willen, dan kunt u voor een onafhankelijk deskundig executeur kijken op de website van: novex-executeur.nl. Indien u al contact hebt met een notaris, dan kan hij of zij u ook op weg helpen naar een vertrouwd persoon.

Psychische ondersteuning

Een luisterend oor

Wie te maken heeft met eenzaamheid, rouw of psychische problemen, kan een luisterend oor goed gebruiken. Maar wat als je hiervoor niet in je eigen omgeving terecht kan of durft? De vrijwilligers van Sensoor zijn dag en nacht, anoniem, te bereiken voor een gesprek van mens-tot-mens: 0900-0767 (5 ct./p.m).

Lokale hulpnummers en de online hulp zijn te vinden op sensoor.