Curatele/bewind

Iedereen vanaf 18 jaar is voor de wet meerderjarig en daarmee volledig handelingsbekwaam. Dat wil zeggen: in staat zelf zijn belangen te behartigen. Voor volwassenen die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, zijn er drie wettelijke maatregelen om hen te beschermen: curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

Curatele is de meest vergaande vorm van rechtsbescherming. Een persoon die niet in staat is zowel zijn financiële als zijn persoonlijke belangen te behartigen kan onder curatele geplaatst worden. De meerderjarige wordt volledig handelingsonbekwaam. Dit betekent dat rechtshandelingen die deze persoon verricht zonder toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger, vernietigbaar zijn. De wettelijke vertegenwoordiger die wordt aangesteld heet curator en degene die onder curatele staat heet curandus. Curatele kan worden aangevraagd bij de kantonrechter door de betrokkene zelf, ouders, levenspartner, familieleden, voogd, de instelling waar iemand verblijft of de officier van Justitie.

Bewind
Is een persoon niet in staat zijn financiële belangen te behartigen, dan kan bewindvoering worden aangevraagd. Het is daarbij niet de persoon die onder bewind staat, maar zijn goederen. Bewindvoering gaat minder ver dan curatele. Juridisch blijft de persoon handelingsbekwaam. Alleen over de goederen die onder bewind staan mag hij niet zelfstandig meer beslissen. Dit kan zowel een bankrekening als onroerend goed zijn. Bewindvoering kan worden aangevraagd bij de kantonrechter door de betrokkene zelf, ouders, levenspartner, familieleden, de instelling waar iemand verblijft, voogd, curator, mentor of de officier van Justitie.

Mentorschap
Is een persoon niet in staat zijn persoonlijke belangen te behartigen, dan is het mogelijk het mentorschap aan te vragen. Het gaat hierbij om belangen op het gebied van verzorging, verpleging, (medische) behandeling en begeleiding. Net als bij bewindvoering blijft de persoon handelingsbekwaam. De mentor neemt beslissingen over de persoonlijke belangen, maar heeft ook de plicht om uw eventuele kinderen zoveel mogelijk in deze beslissingen te betrekken en hun zelfstandigheid te bevorderen. Mentorschap kan worden aangevraagd bij de kantonrechter door de betrokkene zelf, ouders, levenspartner, familieleden, de instelling waar iemand verblijft, voogd, curator, bewindvoerder of de officier van Justitie.

Combinatie bewindvoering en mentorschap
Als curatele te ver gaat dan is een combinatie van bewindvoering en mentorschap ook mogelijk. Dan blijft de persoon handelingsbekwaam en behoudt het zijn zelfstandigheid voor zover mogelijk. Een combinatie met curatele is niet mogelijk. Immers bij curatele gaat het al over het behartigen van financiële en persoonlijke belangen.

Hoe vraag ik curatele, bewind of mentorschap aan?

Curatele, bewind of mentorschap vraagt u aan bij de kantonrechter. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. U heeft een formulier nodig voor het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap. Op het formulier staat welke stukken u mee moet sturen. U stuurt het formulier naar de rechtbank in uw regio. Curatele, bewind of mentorschap kan onder andere worden aangevraagd door de betrokkene zelf of zijn familie. Iedereen die meerderjarig is, kan tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd. Wel gelden er eisen aan die benoeming.

Lees verder

Welke regelingen bestaan er als ik straks zelf niet meer in staat ben om een en ander te regelen?

Volmacht

Met een volmacht wijst u zelf iemand aan die u mag vertegenwoordigen als u tijdelijk niet in staat bent uw belangen te behartigen. Een voordeel van deze vorm is dat u wordt vertegenwoordigd door de persoon die u zelf op basis van wilsbekwaamheid heeft uitgekozen. Uw belangen worden zoveel mogelijk naar uw eigen wil en inzicht behartigd. Net als bij een testament kunt u een volmacht herroepen. Het kan verstandig zijn aan twee personen een volmacht te verstrekken met de mogelijkheid dat zij op elkaar toezicht houden.

Lees verder

Is voor onder bewindvoering stellen een bezoek aan de notaris nodig?

Nee, u dient uw bezoek in bij de kantonrechter in uw regio.

Zie: Hoe vraag ik curatele, bewind of mentorschap aan?

Lees verder

Schenken aan kinderen tijdens onder bewind stelling ouder

Wij horen vaak dat kinderen van een oudere het onderling niet eens worden over hoe bepaalde zaken geregeld kunnen worden. Veelal heeft het de voorkeur om tóch met elkaar in gesprek te gaan. Als dat echt niet mogelijk is, kunnen zaken juridisch worden vastgelegd.

Lees verder

Ik wil een klacht indienen over mijn bewindvoerder. Hoe doe ik dat?

De kantonrechter is er voor om te controleren of een bewindvoerder zijn taken goed uitvoert. Als u van mening bent dat uw bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kunt u hierover een brief schrijven aan de kantonrechter, waarin u duidelijk uitlegt wat volgens u niet goed gaat. De kantonrechter kijkt vervolgens of de klachten gegrond zijn en gaat, als het nodig is, in gesprek met u en uw bewindvoerder.

Lees verder

Ik ben niet tevreden over mijn bewindvoerder en wil er van af. Wat kan ik doen?

Om van een beschermingsbewind af te komen, moet een schriftelijk verzoek bij de kantonrechter worden ingediend. In de brief kunt u aangeven waarom u ervan af wilt en waarom u denkt dat u zelf uw geld weer kunt beheren. De kans is groot dat u opgeroepen wordt om met de kantonrechter te praten over uw verzoek. Uw bewindvoerder zal ook om zijn mening gevraagd worden. Hierna beslist de kantonrechter of het beschermingsbewind wordt opgeheven of niet.

Lees verder

Ik wil een andere bewindvoerder

De rechtbank is de instantie die de bewindvoerder heeft benoemd, en is tevens bevoegd de bewindvoerder te ontslaan (artikel319 Fw). Daarvoor is vereist dat de bewindvoerder gehoord wordt, althans behoorlijk opgeroepen wordt voor verhoor en niet verschijnt.

Lees verder

Hoe weet ik of mijn bewindvoerder betrouwbaar is?

Op de website van de Branchevereniging voor Bewindvoerders staat een lijst van leden die aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen, voordat ze lid kunnen worden van de Branchevereniging.

Lees verder